top of page
Sign Language in Classroom

За Silent

Зајакнување на јазичните вештини, комуникациски компетенции и зголемување на отпорноста на родителите кои немаат проблеми со слухот, но имаат деца кои имаат проблеми со слухот.

Иако повеќе од 90% од глувите деца се родени од родители што немаат проблеми со слухот, оваа група често се занемарува.


Сакаме да ги зајакнеме семејствата и да ја подигнеме свеста за борбите со кои се соочуваат глувите деца и нивните семејства.

На родителите им требаат совети, информации и треба да научат нови вештини. Особено во првите месеци откако родителите дознаваат дека нивното дете е глуво или наглуво, тие често се оставени сами на себе. Информациите што им се даваат имаат значително влијание врз когнитивното и психо-социјалното здравје на децата, подоцна во нивниот живот. Глувите деца често се во академски ризик, често поради тоа што им недостасува цврста јазична основа. Многу глуви деца се воспитуваат само со говорен јазик, но дури и ако користат технички помагала како Kохлеарни импланти (КИ) или слушни помагала, во некои случаи тие не можат целосно да го научат јазикот. Дополнително, не сите деца ги исполнуваат условите за операција за да добијат кохлеарни импланти. Децата почнуваат да ги учат јазиците на кои се изложени уште од раѓање - било тоа да се е знаковен или говорен јазик. По првите неколку години од животот, капацитетот за усвојување на првиот јазик полека почнува да се намалува и претставува предизвик за целосно усвојување на истиот.

 

Сакаме да одговориме на оваа потреба за усвојување на јазик (или говорен или знаковен јазик) на глувите деца и да воспоставиме ефикасна семејна комуникација.  Ова го постигнуваме со едукација и зајакнување на сите членови на семејството – родители, браќа и сестри и баби и дедовци на деца со целосно оштетување на слухот или делумно оштетување– преку пристап за учење на семејството, така што тие можат да обезбедат инклузивна, негувачка и средина без анксиозност за подобар развој во раното детство.


Со обезбедување на потребните алатки, ќе создадеме отпорни, овластени и опремени семејства, ќе го подобриме усвојувањето на јазикот и самодовербата на глувите деца. 

Ќе ги опремиме едукаторите за возрасни со нови вештини, компетенции и самодоверба за да обезбедат обука и да создадат поинклузивно општество.

Нашите цели

Подобрете ја инклузијата на децата со попречен слух

Зајакнете ги семејствата и подигнете ја свеста

Едуцирајте ги родителите кои слушаат, но имаат деца со попречен слух

bottom of page